Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat de bepalingen rondom Laservision Instruments B.V en Optiekvision B.V. (incl. TOSKANI.nl), in het verdere document aangeduid als Laservision Instruments B.V.. Laservision Instruments B.V., gevestigd aan De Grift 20, 7711 EJ Nieuwleusen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: De Grift 20 7711 EJ Nieuwleusen

Web: www.laservision.nl, www.optiekvision.nl en www.carewebshop.nl

Tel: +31 (0)529 428 000

Henry Zwiers is de Functionaris Gegevensbescherming van Laservision Instruments B.V. Hij is te bereiken via Henry.Zwiers@laservision.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Laservision Instruments B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met toestemming actief verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (alleen Carewebshop)

Automatisch verworven:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@laservision.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Laservision Instruments B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Laservision Instruments B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Laservision Instruments B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Laservision Instruments B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Laservision Instruments B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Laservision Instruments B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Met toestemming actief verstrekt:

GegevensBewaartermijnReden
Voor- en achternaam2 jaar na laatste correspondentie of onbepaalde tijd na order.Orderhandling en promotie / communicatie
Geslacht2 jaar na laatste correspondentie of onbepaalde tijd na order.Promotie / communicatie
Geboortedatum2 jaar na laatste correspondentie of onbepaalde tijd na order.Orderhandling en promotie / communicatie
Adresgegevens2 jaar na laatste correspondentie of onbepaalde tijd na order.Orderhandling en promotie / communicatie
Telefoonnummer2 jaar na laatste correspondentie of onbepaalde tijd na order.Orderhandling
E-mailadres2 jaar na laatste correspondentie of onbepaalde tijd na order.Orderhandling en promotie / communicatie
Overige persoonsgegevens2 jaar na laatste correspondentie of onbepaalde tijd na order.Orderhandling en promotie / communicatie
BankrekeningnummerOnbepaalde tijd na order.Orderhandling

Automatisch verworven:

GegevensBewaartermijnReden
IP-adresIndien te herleiden naar een persoon, worden de gegevens na 2 jaar geanonimiseerd.Website verbetering en promotie /communicatie
LocatiegegevensIndien te herleiden naar een persoon, worden de gegevens na 2 jaar geanonimiseerd.Website verbetering en promotie /communicatie
Gegevens over uw activiteiten op onze websiteIndien te herleiden naar een persoon, worden de gegevens na 2 jaar geanonimiseerd.Website verbetering en promotie /communicatie
Gegevens over uw surfgedragIndien te herleiden naar een persoon, worden de gegevens na 2 jaar geanonimiseerd.Website verbetering en promotie /communicatie
Internetbrowser en apparaat typeIndien te herleiden naar een persoon, worden de gegevens na 2 jaar geanonimiseerd.Website verbetering en promotie /communicatie

Delen van persoonsgegevens met derden

Laservision Instruments B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Laservision Instruments B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laservision Instruments B.V. gebruikt functionele, analytische en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Laservision Instruments B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Facebook Pixel
 • Google Adwords en Google Analytics
 • Hotjar
 • Linkedin

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laservision Instruments B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  marketing@laservision.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Laservision Instruments B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Laservision Instruments B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@laservision.nl